Privacyverklaring

 Dit is de privacyverklaring van BV Mash, gevestigd te Raamsdonksveer en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40271035 (hierna: “BV Mash”). U deelt persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze privacyverklaring voor u beschreven hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan, voor welke doeleinden deze worden gebruikt en welke rechten u heeft.

1. GEBRUIK VAN PERSOONSGEGEVENS

1.1 - BV Mash verwerkt de volgende persoonsgegevens van u indien u lid wordt van BV Mash. Wij verwerken enkel (persoons)gegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

1.2 - BV Mash verzamelt de volgende (persoons)gegevens:

(a) naam en voornaam

(b) adresgegevens

(c) telefoonnummer

(d) e-mailadres

(e) bankrekeningnummer

(e) leeftijd

(f) geslacht

(g) status (tijdelijk gestopt, langdurig geblesseerd, ere lid)

1.3 - BV Mash kan deze gegevens gebruiken om:

(a) het lidmaatschap te effectueren;

(b) nieuwsbrieven te verzenden;

(c) contact met u op te nemen of te onderhouden.

1.4 - MailChimp

BV Mash verstuurt e-mails door middel van MailChimp. Hiervoor worden uw naam, e-mailadres en geboortedatum gedeeld met Mailchimp. MailChimp gaat vertrouwelijk om met uw gegevens en zal deze nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die is verzonden ziet u de uitschrijven link. U ontvangt, nadat u deze geselecteerd heeft, geen e-mails meer van BV Mash. Uw persoonsgegevens worden door MailChimp beveiligd opgeslagen. MailChimp maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. Mailchimp is gevestigd in de Verenigde Staten en door BV Mash is met MailChimp een gegevensverwerkingsovereenkomst afgesloten op basis van artikel 26, lid 4 van de Europese richtlijn nr.95/46/EG. 

1.5 - Website

Voor de webhosting wordt gebruikt gemaakt van Strato. Persoonsgegevens die u aan ons beschikbaar stelt d.m.v. van het contactformulier op onze website, worden met deze partij gedeeld. Strato gaat vertrouwelijk om met uw gegevens en zal deze nooit voor eigen doeleinden gebruikten. Uw persoonsgegevens worden door Strato beveiligd opgeslagen. Strato is gevestigd in Duitsland en door BV Mash is met Strato een gegevensverwerkingsovereenkomst afgesloten.

Wanneer u onze website bezoekt, houden we o.a. bezoekgegevens bij door middel van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. BV Mash gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden.

2. INFORMATIE, WIJZIGING EN BEZWAAR

2.1 - U kunt contact opnemen met de penningmeester van BV Mash via het volgende e-mailadres: penningmeester@bvmash.nl en info@bvmash.nl voor:

(a) meer informatie over de wijze waarop BV Mash persoonsgegevens verwerkt;

(b) vragen naar aanleiding van deze privacyverklaring;

(c) inzage in de persoonsgegevens die BV Mash met betrekking tot u verwerkt;

(d) bezwaar tegen het gebruik van uw gegevens door BV Mash.

3. BEVEILIGING VAN UW GEGEVENS

3.1 - BV Mash zal uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden en ze niet langer bewaren dan noodzakelijk. Na uitschrijven zullen uw gegevens direct worden verwijderd. Uw e-mailadres wordt verwijderd nadat u de uitschrijven link heeft gebruikt onderaan elke mail, of een verzoek heeft ingediend via info@bvmash.nl.

3.2 - BV Mash zal adequate, technische en organisatorische maatregelen treffen om uw gegevens te beveiligen. Zo zijn bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

·        Alle personen die namens BV Mash (bestuursleden, trainers) uw gegevens kunnen inzien, zijn gebonden aan geheimhouding door middel van het ondertekenen van een geheimhoudingsverklaring.

·        Een wachtwoordbeleid wordt gehanteerd op alle systemen van BV Mash.

·        Er worden back-ups gemaakt van persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij technische incidenten.

·        Alle personen namens BV Mash (bestuursleden, trainers) zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

4. DERDEN

4.1 - BV Mash zal uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of BV Mash daartoe verplicht is op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens opvraagt. In een dergelijk geval dient BV Mash haar medewerking te verlenen en is ertoe verplicht deze gegevens af te geven. BV Mash geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee geen verwerkersovereenkomst is afgesloten.

5. WIJZIGINGEN PRIVACYVERKLARING

5.1 - BV Mash behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring ten alle tijden te wijzigen. Het is daarom aanbevolen deze privacyverklaring met regelmaat raad te plegen.

 

Versie 1.1         

Laatste wijzigingen: 27 september 2019